Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI)

Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI)

Nástroj německého Spolkového ministerstva životního prostředí určený pro financování

Evropská iniciativa na ochranu klimatu (EUKI) financuje z pověření Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU) projekty na ochranu klimatu v celé Evropské unii (EU). Hlavními cíli jsou zintenzivnění přeshraničního dialogu a dále výměna poznatků a zkušeností v rámci EU. Komunita Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI), tvořená realizátory a partnery projektů, tímto přispívá k provádění Pařížské dohody a přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů.

Jednou ročně se mohou potenciální realizátoři projektů v rámci „ideové soutěže“ ucházet o financování. Za tímto účelem předkládají inovativní koncepce týkající se evropské ochrany klimatu. Spolkové ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU) navíc pravidelně vypisuje projektové záměry, mající zvláštní význam pro politiku Spolkové vlády a partnerských zemí EU v oblasti klimatu.

Většina projektů EUKI funguje na přeshraniční, a to jak celostátní, tak i regionální nebo místní úrovni. Gegoraficky je hlavní pozornost věnována střední, východní, jihovýchodní a jižní Evropě. V rámci ideové soutěže se o podporu ucházejí konsorcia nevládních organizací, orgány veřejné správy, neziskové společnosti, stejně jako vědecké a vzdělávací instituce. Projektové záměry pomáhají s realizací a/nebo s dalším rozvojem národních strategií a politik.

V podobě programu „EUKI Academy“ podporuje Evropská inicicativa na ochranu klimatu, vedle financování projektů, rovněž budování sítí a rozšiřování rozsahu vědomostí a kompetencí. Prostřednictvím webových seminářů nebo akcí s osobní účastí si účastníci z projektů prohlubují vzdělání například v oblastech řízení projektů nebo styku s veřejností. Vrcholnou událostí aktivní komunity EUKI je networking konference, každoročně konaná v Berlíně.

Další informace, pravidelné novinky z oblasti projektů, příspěvky komunity, publikace a videa, najdete v anglickém a německém jazyce na našich webových stránkách.

V případě dalších dotazů se můžete s důvěrou obrátit na e-mailovou adresu infoeuki.de.

Vytváření sítí a sdílení úspěšných modelů

Podpora vytváření sítí, výměny postupů osvědčených v praxi, a předávání poznatků a zkušeností za účelem usnadnění transformačních procesů a zajištění dobrých rámcových podmínek pro snižování emisí skleníkových plynů.

Vytváření kapacit a budování mostů k získání podpory z programů EU

Budování mostů vedoucích k podpůrným programům financování EU, za účelem nasměrování evropských prostředků do inovativních a progresivních opatření na ochranu klimatu cestou vytváření kapacit, stejně jako koncepčního a projektového rozvoje.

Projekty EUKI podle témat

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank