Europejska Inicjatywa Ochrony Klimatu (EUKI)

Wspieramy realizację pomysłów służących przyspieszeniu działań na rzecz ochrony klimatu w Europie. Finansujemy projekty o charakterze transgranicznym, zapewniamy dalsze szkolenia i jednoczymy europejską społeczność zajmującą się ochroną klimatu – tworzymy przestrzeń dla ożywionej wymiany doświadczeń i inspirujemy do podejmowania skutecznych działań, przynoszących długoterminowe korzyści.

Published: 26 January 2023
logo EUKI

Program finansowania projektów na rzecz ochrony klimatu w Europie

Europejska Inicjatywa Ochrony Klimatu (EUKI) niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK) powstała w roku 2017, a jej głównym zadaniem jest usprawnienie współpracy w zakresie ochrony klimatu wewnątrz Unii Europejskiej (UE). Konieczność zintensyfikowania współpracy w zakresie polityki klimatycznej w UE wynika bowiem z postanowień porozumienia paryskiego, w ramach którego poszczególne państwa członkowskie przedstawiły wspólny wkład ustalony na poziomie krajowym (NDC).

UE stawia sobie ambitne cele: osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. i zmniejszenie krajowych emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z roku 1990. Aby osiągnąć te cele, UE ustanowiła długoterminową strategię, będącą częścią Europejskiego Zielonego Ładu. W ramach pakietu prawnego Fit for 55 i planu REPowerEU powstały konkretne harmonogramy działań dotyczących przejścia do społeczeństwa neutralnego dla klimatu oraz stworzenia bardziej zrównoważonego systemu energetycznego.

Organizacje działające w państwach członkowskich UE oraz w krajach Bałkanów Zachodnich aspirujących do akcesji do UE mogą liczyć na nasze wsparcie w praktycznym wdrażaniu tych strategii.

Konkurs pomysłów na projekty dotyczące ochrony klimatu

Wybrane drogą konkursu pomysły, realizowane następnie jako projekty EUKI, pomagają rozwijać energetykę odnawialną, poprawiać efektywność energetyczną i zmniejszać emisję CO2. Działania te podkreślają wagę postępu technologicznego i dialogu na szczeblu politycznym, a także promują edukację klimatyczną wśród dzieci i młodzieży. Od 2017 r. ponad 438 organizacji z 31 krajów europejskich współpracowało przy 203 projektach finansowanych przez EUKI.

Zostań częścią społeczności EUKI ze swoim projektem na rzecz ochrony klimatu i zgłoś się ze szkicem projektu do naszego kolejnego konkursu pomysłów.

Społeczność EUKI — tworzenie sieci i wymiana doświadczeń

Efektem naszych działań na przestrzeni lat jest dynamiczny rozwój społeczności EUKI – zaufanej sieci współpracy na rzecz ochrony klimatu na szczeblu państwowym, miejskim, społeczeństwa obywatelskiego oraz polityki edukacyjnej. Członkowie projektu EUKI wymieniają się doświadczeniami, uzupełniają swoją wiedzę i uczą się od siebie nawzajem. Przykładowo, istnieją spore szanse na to, by rozwiązania, które skutecznie ograniczają emisję gazów cieplarnianych w Polsce, przyczyniły się również do ochrony klimatu w Grecji, na Węgrzech czy w krajach bałtyckich. Społeczność EUKI jest zatem dobrym miejscem do znalezienia ekspertów lub partnerów do współpracy przy tworzeniu lub realizacjiwłasnego projektu na rzecz ochrony klimatu.

Tutaj znajdziesz publikacje, filmy i najnowsze wiadomości dotyczące realizowanych projektów.

Akademia EUKI – uczenie się wspólnie i od siebie wzajemnie

Ważną sferą naszej działalności jest rozwijanie oferty edukacyjnej w ramach EUKI Academy, która w ukierunkowany sposób stymuluje współpracę i transfer wiedzy między projektami, wspierając działania na rzecz ochrony klimatu w krajach docelowych. Liczne wydarzenia i formy uczenia się – czy to online, czy w ramach bezpośrednich spotkań – skierowane są także do zainteresowanych osób z całej Europy, które pragną zaangażować się w działania na rzecz ochrony klimatu. Dowiedz się więcej o bieżących wydarzeniach tutaj lub obejrzyj krótkie filmy dotyczące kwestii klimatycznych – EUKI Shorts – na naszej platformie edukacyjnej.